forex trading logo

Dziennik LibrusGrafika losowo

pc080024k.jpg

Szkoła na mapach

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

bipProjekty


Strona główna Kadra szkoły Pedagog szkolny Plan pracy na rok szkolny 2013/2014
Plan pracy na rok szkolny 2013/2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 października 2013 14:22

Działania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013/2014

 

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Zawsze jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Zgodnie z literą prawa w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zadań pedagoga należeć będzie:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

W naszej szkole pedagog szkolny planuje i realizuje także zadania z zakresu doradztwa zawodowego oraz sprawuje opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu (wspólnie z wolontariuszami prowadzi ,,Zakręconą akcję”, ,,Adopcję serc”, ,,Czytamy dzieciom”, WOŚP, organizuje pomoc w nauce, opiekuje się szkolną gazetką ,,Echo Szkoły’ ). W miarę możliwości organizuje pomoc rzeczową, materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17.11.2010r. organizowanie pomocy materialnej nie należy do zadań pedagoga szkolnego) oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych świątecznych i innych okolicznościowych.

 

 

I. ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

 1. Dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego.
 3. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców (szeroki zakres tematyczny).
 4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole oraz ich rozwiązywanie (samodzielnie lub przy pomocy specjalistów).

 

 1. II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

1.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, objęcie pracą charytatywną w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

2.Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki oraz współpraca z instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie (m.in.kuratorzy społeczni, Sąd Rodzinny, GOPS, PPP, PCPR, Kościół).

3.Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych.

4.Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy wychowawczej, w tym dzieci z rodzin zastępczych, wychowywane tylko przez matkę, półsieroty.

5.Prowadzenie działań zgodnych ze Szkolnym Programem Profilaktycznym, w tym z zakresu edukacji zdrowotnej (np. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, ,,Szkoła bez przemocy”).

6.Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami, propagowanie pozytywnych wzorców w życiu codziennym.

III PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

 1. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju ucznia oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych, wyjaśnianie niezrozumiałych zwrotów i terminów.
 3. Organizowanie i pomoc w skierowywaniu uczniów mających trudności w nauce, na badania w Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej w Kościerzynie.
 4. Koordynowanie prac zespołów w tworzeniu  IPET-ów dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

IV. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

 

1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, domowych.

2.    Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem, doradztwa zawodowego oraz innych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (na wniosek wychowawców klas oraz w ramach godzin dydaktycznych )

3.    Pomoc dzieciom z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, zwłaszcza dzieciom drugorocznym oraz uczniom klas IV.

4.   Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących  norm społecznych, zawieranie kontraktów z uczniami.

5.       Organizowanie profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu, i używaniu narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, anoreksji, okaleczaniu ciała. Rozwijanie różnych form profilaktyki  i poradnictwa.

6. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rodzinnego.

7.        Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej i domowej. Wywiady rodzinne, współpraca z kuratorami społecznymi.

 

V. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

 1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi  rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Organizowanie pomocy psychologa na terenie szkoły (dyżur psychologa z PPP w Kościerzynie). Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
 3. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 4. Prace administracyjne, w tym m.in. obsługa Systemu Informacji Oświatowej, przygotowywanie sprawozdań, obsługa korespondencji, prace w sekretariacie szkoły.
 5. Dokształcanie służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pedagoga szkolnego.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free Joomla themes html linux hosting Valid XHTML and CSS.